Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, adressuppgifter samt mail och mobilnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna lösa returer eller få kontakt om behov uppstår.  

Vi har fått dina uppgifter från ert köp då ni registrerade ert köp. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ert samtycke.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller till ni ber oss radera dessa.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med samarbetspartners. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU om inget annat anges vidare.

Personuppgiftsansvarig är Olle Lavér, Ringvägen 140, 13731 Västerhaninge. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@spelhem.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@spelhem.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.